วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

.....ระบบการทำงานของเรื่องคอมพิวเตอร์การป้อนข้อมูล หมายถึง ส่วนที่นำข้อมูลต่างๆ ป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ การพูดโดยผ่านอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น เมาส์ คีบอร์ด สแกนเนอร์ เทปบันทึกเสียง ซีดีการประมวลผล หมายถึง ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณแลประมวลผลข้อมูลทั้งหลายที่ถูกป้อนเข้าไปเพื่อให้ได้ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการการแสดงผล หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่จากการแสดงผลจากการคำนวณของ cpu หรือสมองกลการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนโดยตรงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ทั่วไปการใช้คอมพิวเตอร์เป็นการสื่อการเรียนรู้รูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะของสื่อประสมรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตัดสินใจได้ด้วยตนเองยอมรับและนับถือตนเองรู้จักรับผิดชอบตนเองมีพฤติกรรมชื่อสัตย์ต่อตนเองคิดอย่างมีเหตุผลคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1.สารสนเทศ คือ เนื้อหาสาระที่ได้รับการวิเคราะห์การสังเคราะห์ และเรียบเรียงเป็นระบบอย่างดีแล้ว
2.ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.การโต้ตอบ คือ ความคล่องตัวของคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสมองความต้องการผู้เรียนการเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การนำเสนอสารสนเทศในรูปของสื่อประสานการขยายโอกาสเกี่ยวกับผู้เรียน สถานที่เรียนการยืดหยุ่นในการเรียนรู้การโต้ตอบหรือการปฎิสัมพันธ์การป้อนผลย้อนกลับปริบทที่เกี่ยวกับ อี-เลิร์นนิง
1.ด้านการนำเสนอเนื้อหา
2.ด้านการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
3.ด้านเกี่ยวกับผู้เรียน